Mikä on BHL?

Biodiversity Heritage Library for Europe

Maailman kirjastot, erityisesti luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen yhteydessä olevat, pitävät hallussaan suurinta osaa maailman julkaistusta biodiversiteetin kuvailua koskevasta tiedosta. Tämä suuri tietomäärä on kuitenkin tällä hetkellä vain niiden harvojen ihmisten saatavilla, jotka pääsevät käsiksi kyseisiin julkaisuihin. Suuri biodiversiteettitiedon määrä on näin ollen käytännössä monien mahdollisten tieteellisten käyttötarkoitusten ulottumattomissa. Näitä mahdollisia käyttötarkoituksia ovat tutkimus, koulutus, taksonominen tutkimus, biodiversiteetin suojelu, suojelualueiden hallinto, tautien torjunta ja monien erilaisten ekosysteemipalvelujen ylläpito. Suuri osa aiemmin julkaistusta kirjallisuudesta on harvinaista tai muuten käytettävissä vain hyvin harvoissa kirjastoissa.

Biodiversity Heritage Library (BHL) -hanke, joka alkoi vuonna 2007 USA:ssa, yrittää ratkaista edellä kuvattua ongelmaa järjestelmällisesti. Toukokuussa 2009 aloitettiin kunnianhimoinen ja innovatiivinen EU-hanke ”Biodiversity Heritage Library for Europe” (BHL-Europe). Hanketta koordinoi saksalainen Museum für Naturkunde Berlin ja hankkeeseen osallistuu 26 eurooppalaista ja 2 amerikkalaista laitosta. BHL-Europe-konsortio koostuu tärkeistä eurooppalaisista luonnontieteellisistä museoista, kasvitieteellisistä puutarhoista, kirjastoista ja yliopistoista, IT-yhtiöistä ja biodiversiteettihankkeista. Hankkeella on kolmivuotinen rahoitus EU:n eContentplus -ohjelman puitteissa. 

HR_bhl-europe_team

Hanke yhdistää olemassa olevia digitaalisia biodiversiteettikirjallisuuden kokoelmia kaikkialta Euroopasta. Hanke tulee tarjoamaan monikielisen web-portaalin, jonka innovatiiviset hakumahdollisuukset nopeuttavat pääsyä käyttäjien tarvitsemaan tietoon. Käyttöliittymästä tehdään monikielinen. Kaikki BHL-portaalin aineisto tulee saataville myös Euroopan digitaalisen kirjaston EUROPEANAn kautta. Ensimmäistä kertaa suuri yleisö, tutkijat sekä päätöksentekijät saavat rajoittamattoman pääsyn tähän tärkeään tiedonlähteeseen. Jokaisella on suora pääsy tietoon elämistä ja kasveista ja jokainen voi tutkia esim. Charles Darwinin ja Alexander von Humboldtin harvinaisia alkuperäisteoksia sekä ihailla 1600-luvun ja 1700-luvun julkaisujen kuvitustaidetta. Luonnonsuojelujärjestöt saavat välineen kerätä tietoa harvinaisista tai uhanalaisista lajeista suunnitellakseen suojelustrategioita entistä paremmin. Hankkeen tärkein painopiste ei ole tutkimus- ja kehitystyö. Hanke on ”parhaiden käytäntöjen verkosto”, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat olemassa olevien digitaalisten kirjastojen yhteentoimivuuden parantaminen sekä hakutoimintoihin ja digitaalisten objektien pitkäaikaiseen säilyttämisen tarkoitettujen teknisten ratkaisujen käyttöönotto. Itse BHL-Europe-hanke ei keskity digitointiin, digitoinnista huolehtivat hankkeen jäsenet. [alkup. tekstissä EU:n jäsenet] Hanke voi kuitenkin toimia tukena digitointiohjelmien toteuttamisessa. Toivomme, että BHL-Europen puitteissa pystymme parantamaan digitoinnin rahoitusta nykytilanteesta EU:ssa.
 

Hankkeen rakenne

WP 1 - Hankkeen koordinointi ja hallinto

Hallinnollinen tavoite: Sen varmistaminen, että konsortio noudattaa eContentplus-ohjelman sääntöjä ja talousohjeita. Projektin vakiinnuttaminen Euroopan biodiversiteettiyhteisössä.

Tekninen tavoite: Hankkeen toteuttaminen suunnitelma-asiakirjan mukaisesti, jäsenten välisen viestinnän varmistaminen, hankkeen edistymisen varmistaminen, tulosten syntymisen takaaminen aikataulun mukaan.

Laadunvarmistustavoite: Hankkeen todennettavissa olevan edistymisen varmistaminen. Sitoutuminen korkealaatuisiin tuloksiin, joilla on selvä vaikutus eContentplus-ohjelman tavoitteiden toteutumiseen.

WP 2 - Alan aineiston analyysi ja aineiston hankintaprosessin hallinta

Tavoitteet: Perustaa bibliografisia tietokantajärjestelmiä, metadata-arkistoja ja Web-pohjaisia sisällönhallintajärjestelmiä. Varmistaa, että kaikki relevantti biodiversiteettialan kirjallisuus on luetteloituna prioriteettijärjestyksen mukaisesti. Varmistaa, että kaikki sisällöntuottajat ovat yhtä mieltä hankkeen teknisestä arkkitehtuurista, varmistaa tehokas digitointi kaikissa sisältöä tuottavissa laitoksissa, varmistaa linkitys EUROPEANAan, varmistaa sisällöntuottajaverkoston laajeneminen.

WP 3 - Tekninen toteuttaminen

Tavoitteet: Teknisen kehityksen ja asiaankuuluvien standardien hallinta ja koordinointi yhteis-eurooppalaisen, hajautetun ja monikielisen BHL-Europen mahdollistamiseksi. Tekninen toteutus keskittyy hyviksi todettujen tekniikoiden soveltamiseen vakaiden ja pysyvien ratkaisujen tuottamiseksi.

WP 4 - Immateriaalioikeudet

Tavoitteet: BHL-Europen immateriaalioikeuksia koskevien puitteiden sekä oikeudenomistajien kanssa tehtävien sopimusten hallinto ja koordinointi. Sen varmistaminen, että BHL-Europe, EUROPEANA ja BHL käyttävät yhteisiä lähestymistapoja ja yhteisiä sopimusmalleja, jotta aineistoa voidaan vaihtaa näiden yhteistyökumppaneiden välillä ilman oikeuksiin liittyviä lisätoimintoja.

Huom. Suurin osa BHL:n jäsenten digitoimasta materiaalista on sellaista, josta tekijänoikeudet ovat jo rauenneet. Tämä aineisto on edelleen vapaasti kaikkien käytettävissä.

WP 5 - Tiedonvälitys, hyödyntäminen ja arviointi

Tiedonvälitystavoite: Kehittää strategia hankkeen tunnetuksi tekemiseen. Kasvattaa yhteisön ja kohderyhmien tietoisuutta ja ymmärtämystä hankkeesta EU:n jäsenvaltioissa, varmistaa hankkeen tavoitteista ja tuloksista tiedottaminen käyttäjäkohderyhmille, varmistaa hyvä hanketta koskeva viestintä Euroopan tiedeyhteisössä.

Esittelytavoite: Varmistaa tiedottaminen hankkeen tuloksista konferensseissa, yleisötapahtumissa ja konsortion jäsenten verkostoissa.

Hyödyntämistavoite: Varmistaa hankkeen tulosten käyttöönotto muissa hankkeissa, aloitteissa, laitoksissa ja maissa.

Arviointitavoite: Seurata BHL-Europen käytön laajuutta, tehdä kyselyjä web-portaalin käyttäjien keskuudessa.