Prawa własności intelektualnej

Głównym celem projektu BHL-Europe, jest dotarcie z wiedzą o tematyce bioróżnorodności, do jak najszerszego grona odbiorców końcowych, dzięki wykorzystaniu technik otwartego dostępu. Jakość projektu, polega nie tylko na bezpośrednim udostępnieniu publikacji, ale właśnie na umożliwieniu dostępu do informacji, na otwartych zasadach. Dlatego zrozumienie praw własności intelektualnej, jest kluczowe w osiągnięciu tego celu.

Celem tego podsumowania, jest podkreślenie współczynnika praw własności intelektualnej, który musi zostać uwzględniony, podczas prezentowania zasobów przez partnerów BHL-Europe. Publikowanie skanowanych dokumentów, bez uwzględnienia praw własności, niesie ze sobą poważne ryzyko.

Stosowanie się do zasad i wymagań własności intelektualnej BHL-Europe, jest podstawą do zapewnienia sukcesu i trwałości projektu. Wszyscy partnerzy BHL-Europe, muszą przyjąć do wiadomości następujące informacje:

  • Partnerzy BHL-Europe, są odpowiedzialni za dostarczanie do projektu danych, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich
  • Aktywność BHL-Europe, przeplata się w wielu miejscach z jurysdykcją zaangażowanych partnerów, oraz pochodzeniem udostępnionych materiałów. Dlatego kluczowym aspektem dla każdego z partnerów, jest znajomość aktualnego stanu prawodawstwa własnego kraju.
  • Dane znajdujące się w projekcie, są wymienianie z innymi projektami, włączając w to BHL, EOL i Europeana. Dlatego też partnerzy BHL-Europe, powinni upewnić się, czy dane, które udostępniają BHL-Europe, mogą być również licencjonowane w pozostałych projektach.
  • Partnerzy BHL-Europe, muszą upewnić się, czy udostępniana projektowi cyfrowa zawartość mieści się w granicach otwartego dostępu (Creative Common) i jest uzgodniona z Opisem Pracy (Description of Work) w Komisji Europejskiej.
  • Projekt BHL-Europe ani, żaden z uczestników dostarczających zasobów cyfrowych, nie będzie rościł sobie żadnych praw w stosunku do kopii cyfrowych własności publicznej.  Oryginalna własność publiczna, może zostać wykorzystana ponownie przez każdego, kto chce ją użyć włączając w to cele edukacyjne przez użytkowników komercyjnych i niekomercyjnych.
  • Użycie technicznych metod zabezpieczania, takich jak widoczne cyfrowe znaki wodne, lub zabezpieczenia przed kopiowaniem są niezgodne z zasadą otwartego dostępu (Open Access) BHL-Europe.  Tego typu narzucone ograniczenia techniczne oraz techniki monopolizujące, są w sprzeczności z subtelną koncepcją uczciwej wymiany danych.
  • Żadna zawartość cyfrowa dostarczona do BHL-Europe, nie może podlegać opłatom dostępowym, ani żadnej kontroli wymagającej opłaty.

Partnerzy przyłączający się do projektu BHL-Europe, zostaną zobligowani do podpisania memorandum, świadczącym o zrozumieniu zasad, jakim podlegają dane udostępniane do projektu. BHL-Europe udostępni przewodnik z zasadami dotyczącymi praw własności intelektualnej, zawierający informacje o zarządzaniu ryzykiem, uwolnieniem praw oraz zachowaniem należytej staranności, przy udostępnianiu materiałów na licencji dostępu otwartego (Creative Common).