Dedičstvo Európskej vedeckej literatúry o biodiverzite (BHL-Europe)

BHL-Europe je trojročný projekt zahrňujúci 28 hlavných prírodovedných múzeí, botanických záhrad a iných spolupracujúcich inštitúcií po celej Európe.


Knižnice Európskych prírodovedných múzeí a botanických záhrad obsahujú väčšinu celosvetovej literatúry o objavených a následne opísaných druhoch a sú preto mimoriadne dôležité pre popis biologickej diverzity. Ale prístup k tejto literatúre je zložitý. Hlavným cieľom projektu BHL-Europe je preto sprístupniť tieto informácie každému a zvýšiť tak vedomosti o biodiverzite a využitie informačnej banky európskych digitálnych knižníc.

Okrem toho, cez globálny portál (BHL) poskytne projekt mnohojazyčný prístup k týmto poznatkom a preto spoločne so špeciálnymi biologickými funkciami bude ľahko využiteľný pre širokú odbornú i laickú verejnosť aj cez
EUROPEANA.

Ukážky literatúra na tejto stránke predstavuje niekoľko príkladov bohatej publikačnej činnosti venovanej biodiverzite, ktorú by sme radi globálne sprístupnili.

BHL-Europe je súčasťou programu est Practice Network“ financovaného Európskou komisiou v rámci eContentplus a ako súčasť metodiky i2010.