O nás

Biodiversity Heritage Library for Europe


Svetové knižnice, zvlášť tie, ktoré sú súčasťou prírodovedných múzeí a botanických záhrad, spoločne spravujú väčšinu svetovej literatúry o objavených nových druhoch a práce obsahujúce opis nových druhov. Väčšina týchto článkov bola publikovaná pred mnohými rokmi, a preto je často veľmi zriedkavá a prístupná len v niekoľkých knižniciach. Dnes môže túto literatúru študovať len malá skupina vedcov, ktorí majú priamy prístup k nej. Odoprenie prístupu pre širokú vedeckú, ale aj laickú, verejnosť spôsobuje obmedzenie nie len vo vede a výskume biodiverzity a taxonómie, ale aj vo vzdelávaní, ochrany biodiverzity a význačných chránených území, kontrolu chorôb, či služby súvisiace s udržaním diverzity ekosystému.

Projekt „Dedičstvo vedeckej literatúry o biodiverzite“ (BHL), ktorý sa už dávnejšie začal v USA, systematicky pracuje na odstránení týchto prekážok. V máji 2009 bol zahájený ambiciózny a inovatívny EU projekt „Dedičstvo Európskej vedeckej literatúry o biodiverzite“ (BHL-E) pod vedením Prírodovedného múzea v Berlíne (Museum für Naturkunde Berlin). Konzorcium sa skladá z 26 najvýznamnejších Európskych múzeí a botanických záhrad, dvoch inštitúcií z USA, doplnené o IT infraštruktúru, ďalšie veľké knižnice, univerzity, ale je otvorené aj pre ďalšie inštitúcie. Projekt je financovaný v rámci Európskeho programu eContentplus a je plánovaný na 36 mesiacov.

HR_bhl-europe_team

Projekt spojuje existujúce digitálne súbory s literatúrou o biodiverzite z celej Európy do jedného miesta, jednoducho prístupného cez internetové rozhranie. Inovatívne vyhľadávacie funkcie tohto portálu prinesú rýchly prístup ku všetkým informáciám. Rozhranie portálu bude mnohojazyčné, čo umožní užívateľom vyhľadávať informácie vo svojom rodnom jazyku. Okrem toho bude celá literatúra prístupná aj cez Európsku digitálnu knižnicu – EUROPEANA. Tým zabezpečíme, že široká verejnosť, ako aj celá vedecká komunita, študenti a ďalší kľúčoví pracovníci a záujemcovia, budú mať po prvý krát neobmedzený prístup k týmto dôležitým informáciám. Každý bude schopný získať informácie o živočíchoch, rastlinách z prvej ruky, každý bude môcť študovať originálne práce významných vedcov ako bol Charles Darwin alebo Alexander von Humboldt, obdivovať umeleckú a vedeckú úroveň klasických vedeckých kníh a získať prístup k publikáciám od 17. storočia do dnes. Navyše organizácie ochrany prírody vďaka projektu získajú dáta o vzácnych a ohrozených druhoch, čo im pomôže vytvoriť lepší strategický plán ich ochrany. Projekt nie je primárne zameraný na výskum a vývoj. Ako súčasť EU programu BPN (best practice network) je hlavným cieľom projektu efektívna spolupráca existujúcich zdrojov, realizácia technických riešení pre vyhľadávanie a získanie požadovaných informácií spoločne s dlhodobou udržateľnosťou prístupu k digitalizovaným objektom. BHL-E nie je zamerané na digitalizáciu ako takú, tá je vo vlastnej kompetencii každého člena konzorcia. Projekt však môže poskytnúť pomoc pri vytváraní stratégie a cieľov vlastnej digitalizácie. Dúfame, že projekt BHL-E môže týmto zlepšiť súčasnú situáciu s financovaním digitalizácie v Európe.

Štruktúra projektu

WP 1 - Riadenie a koordinácia projektu


Administratívne ciele: Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel, predpisov a finančných pokynov EU programu eContentplus, zaviesť projekt do vedeckej i laickej komunity zaoberajúcej sa biodiverzitou v Európe.

Technické ciele: Realizovať projekt podľa pracovného plánu, zabezpečiť výmenu informácii a komunikáciu medzi partnermi, zabezpečiť pokrok v projekte a zaručiť včasné dodanie výsledkov.

QA ciele: Zaistiť overiteľnosť pokroku v projekte a pripraviť vysoko kvalitný výstup, ktorý má hmatateľný vplyv na ciele programu eContentplus.

WP 2 - Analýza a riadenie domény a správa procesu získavania obsahu


Ciele: Vybudovať systém bibliografickej databázy, úschovy metadát a správy obsahu domény založený na prístupe cez webové rozhranie. Zaistiť, aby dôležitá literatúra o biodiverzite bola prednostne digitalizovaná a aby všetky poskytnuté dáta boli v súlade s technickou architektúrou projektu. Rozšíriť sieť poskytovateľov, zabezpečiť efektívne skenovanie u všetkých poskytovateľov a zaručiť väzbu na projekt EUROPEANA.

WP 3 - Technologická realizácia


Ciel: Koordinovať a spravovať technologický vývoj projektu a súvisiacich noriem, tak aby bol projekt viacjazyčný a paneurópsky rozšírený. Technologická realizácia sa zameria na inovatívne použitie osvedčených technológií tak, aby dodané riešenia boli stabilné a udržateľné.

WP 4 - Práva duševného vlastníctva


Ciele: V rámci projektu spravovať a koordinovať práva duševného vlastníctva (IPR) k digitalizovanému obsahu a uzatvárať dohody s držiteľmi práv. Zaistiť, aby si projekty BHL-E, EUROPEANA a BHL pomocou spoločných prístupov a dohôd mohli voľne vymieňať obsah bez ďalšej aktivity práva.

Väčšina materiálu digitalizovaného poskytovateľmi (partnermi) je v režime „verejnosti prístupný“ (public domain), alebo s vypršaným autorským právom. Umožniť, aby tento materiál bol aj naďalej voľne k dispozícii všetkým užívateľom.

WP 5 - Šírenie, využívanie a hodnotenie


Ciele šírenia projektu: Vytvoriť stratégiu šírenia výsledkov projektu, zvýšiť povedomie o projekte, porozumenie a akčnosť projektu medzi všetkými zúčastnenými stranami a v rámci užívateľskej komunity v členských štátoch EÚ; zabezpečiť efektívne šírenie výsledkov a cieľov projektu medzi užívateľmi; zabezpečiť dobrú komunikáciu medzi členmi konzorcia a v rámci európskej vedeckej komunity.

Ciele prezentácie a demonštrácie projektu: Zabezpečiť šírenie výsledkov projektu na konferenciách, verejných podujatiach a v rámci sietí členov konzorcia.

Ciele využitia výsledkov projektu: Zabezpečiť implementáciu výsledkov projektu do ďalších projektov a iniciatív iných inštitúcii zúčastnených krajín.

Vyhodnotenie cieľov projektu: Monitorovať úroveň využívanie BHL-E; previesť prieskum medzi používateľmi webového portálu.